องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหาร
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
ผู้บริหาร/สภาราคาน้ำมัน ปตท.

ita
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการเชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ita
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการเชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพระชัย
ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านนาพระชัย ม.14
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองแวง หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนากะแต้ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกลาง หมู่ 8
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาพระชัย หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.หนองแวง ต้อนรับคณะทำงานการประกวด อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโนนสมบูรณ์


การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมเปิดเวที การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่๑ ถึง เวทีที่4 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน และกิจกรรมที่จะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ พื้นที่ตำบลหนองแวง


 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง มอบหมายให้นายศราวุธ ทรงโฉม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.หัวหน้าชุดรักษาความสงบในพื้นที่อำเภอบ้านแพง สมาชิกกาชาดอำเภอบ้านแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง นายกอบต.หนองแวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร หมู่ ๑๑ ตำบลหนองแวง จำนวน ๔ หลัง เสียหายทั้งหลังจำนวน ๒ หลัง ๑.บ้านของนางวิเศษ ไชยศล (ต้นเพลิง เสียหายทั้งหลัง) ๒.บ้านของนายโท แวงดา เสียหายบางส่วน จำนวน ๒ หลัง ๓.บ้านของนายบัญชี แก้วคนตรง ๔.บ้านของชำนาญ ผาพรม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยตั้งศูนย์รับบริจาคในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปม.2562
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 8
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2561 ไตรมาสที่2
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 5


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

มหกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง
(08 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมการปั่นจักรยาน อบต.หนองแวง
(08 พฤษภาคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัด อบต.หนองแวง

ข้อมูลข่าวสาร

ระบบ online กรมส่งเสริมฯ