องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลหนองแวง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.หนองแวง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2.คิวอาร์โค้ด

ภาพ


QR CODE


ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2566)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ


image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ท่อส่งน้ำ ระบบประปา และโครงสร้างพื้นฐาน... [18 สิงหาคม 2566]
จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ท้องถิ่นรักป่า" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านนาข่า หมู่ที่ 4 และบ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 [28 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรงไข้เลือดออกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย [27 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือกออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้4,821
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)36,723
ทั้งหมด 215,331


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
28 ก.ย. 2566
นพ 0023.4/ว 13403 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
22 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1323 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4184 ลงวันทื่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกงเิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ก.ย. 2566
นพ 0023.4/ว4189 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
20 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1311 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
19 ก.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/1302 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) เพิ่มเติม


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง