messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการหรือมารับบริการใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ขอความกรุณาสละเวลา ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2567

ภาพ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2567)
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/ke74k4 2 ระบุ Code : 72019f กดยืนยัน 3 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเข้าระบบเพื่อตอบเเบบประเมิน

ภาพ

image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉาบาลักษณ์ จำนวน 18 ท่าน[14 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567[10 เมษายน 2567]
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี[2 เมษายน 2567]
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง[23 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
แผ่นผับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview221

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 134
เดือนนี้1,033
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)35,448
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
27 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1883 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
21 พ.ค. 2567
ที่นพ 0023.2/ว 606 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่อง โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
21 พ.ค. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว607 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5389 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5391 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5392 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง