messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการหรือมารับบริการใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ขอความกรุณาสละเวลา ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2567
ภาพ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2567)
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/ke74k4 2 ระบุ Code : 72019f กดยืนยัน 3 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเข้าระบบเพื่อตอบเเบบประเมิน
ภาพ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง