messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรร แสนสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 087-952-9626
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 095 163 0688
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093 312 8425
นางลักขณา สัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-161-9567
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 063 707 2924

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง